SYSTEMATISK PROCESSKARTLÄGGNING ÄR EN VIKTIG GRUNDSTOMME FÖR ETT EFFEKTIVT FÖRBÄTTRINGSARBETE.

Vi hjälper er att kartlägga och analysera era processer

Processkartläggning

PROCESSORIENTERING ”SNITSLAR” VÄGEN MOT EN EFFEKTIV VERKSAMHET MED HÖG KVALITET OCH HÖG KUNDNÖJDHET

Processkartläggning ger en tydlig bild av hur verksamheten fungerar, såväl internt som externt

Att ha ett processorienterat synsätt i verksamheten innebär i praktiken att varje process, delprocess eller aktivitet arbetar mot att skapa bästa möjliga ”output” för nästa process eller aktivitet. Det gemensamma för alla processer är att man strävar mot högsta möjliga kundnöjdhet, oavsett om kunden är nästa process/aktivitet eller om det är den externa slutkunden.

Resultatet av att arbeta processorienterat blir att alla funktioner i verksamheten arbetar tillsammans mot en nöjd slutkund. Risken om funktionerna inte arbetar processorienterat och tillsammans är att en eller flera funktioner fokuserar på sin egen effektivitet på andra funktioners eller processers bekostnad.

Genom att arbeta processorienterat:

  • Enas alla funktioner och processer mot ett slutmål, vilket förbättra förutsättningarna för nöjda kunder och högre lönsamhet.
  • Undviker man merkostnader för suboptimering genom att funktioner ”isolerar sig” och optimerar sig själva, på bekostnad av övriga funktioner/processer och inte minst slutkunden.
  • Skapas bättre förutsättningar för ständig förbättring
  • Byggs en positiv förbättringskultur

Vi hjälper er att kartlägga och analysera era processer samt bygga en gemensam struktur för ständigt förbättringsarbete.

Scroll to Top