ONÖDIGA FEL OCH BRISTER INNEBÄR OFTA STORA KOSTNADER

Genom effektiv avvikelsehantering kan kostnaderna sänkas.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering är ett centralt verktyg i både kvalitets- och miljöarbete. Med hjälp av effektiv avvikelsehantering kan ledningen samla in värdefull och avgörande information om kostsamma fel och brister i verksamheten. Med hjälp av informationen kan betydande brister identifieras, riskberäknas och åtgärdas.

Genom grundorsaks-analys identifieras bakomliggande orsaker och rätt åtgärder kan vidtas, i syfte att förebygga att felen uppstår igen. Avvikelsehantering kan med fördel även användas för att förebygga tillbud och olyckor i alla verksamheter.

För att uppnå en effektiv avvikelsehantering rekommenderar vi att man jobbar med ett webbaserat verktyg. Vi samarbetar med Softmore solutions AB som har tagit fram ett effektivt system för avvikelsehantering, Softmore IMPROVE.

Scroll to Top