HUR MÖTER VI FRAMTIDA BEHOV AV KOMPETENS OCH KUNSKAP

En kartläggning av verksamhetens samlade kompetens och intressenternas krav ger en god bild av vilka kompetenshöjande åtgärder som behövs. Behöver vi utbilda, anställa, bemanna?

Kompetenskartläggning

En av de allra viktigaste resurserna i varje verksamhet är medarbetarna och deras kompetens. Vi hjälper våra kunder att kartlägga befintlig kompetens och säkerställa att rätt kompetens finns vid rätt tidpunkt. Det handlar också om att identifiera framtida behov och säkerställa såväl genomförande av kompetenshöjande åtgärder vid rätt tillfälle som att se till att det finns en plan för ersättande av förlorad kompetens.

Scroll to Top