HÄR HAR VI SAMLAT OCH BESVARAT VANLIGA FRÅGOR FRÅN VÅRA KUNDER

Vår målsättning är att du skall finna den information du behöver, här eller under någon av övriga rubriker.

FAQ

Om du inte hittar svar på dina frågor nedan, kontakta oss , så återkommer vi till dig med svar på dina frågor.

Vilken nytta tillför develoq i certifieringsarbetet?

Att strukturera verksamhetens styr- och ledningssystem inför en ISO-certifiering är ett arbetsintensivt projekt. Vi hjälper er att säkerställa att rätt saker görs i rätt ordning. Med vår hjälp minimerar ni risken att fokusera på fel saker eller missa viktiga delar inför en certifiering. Ni minskar också risken för onödiga merkostnader, orsakade av fel utnyttjande av interna resurser och eventuella omtag gällande certifieringsrevision.

Ni väljer själva vilken nivå av hjälp som ni vill ha av oss. Vi kan driva hela projektet från start, ända fram till genomförd externrevision eller bara finnas till hands som rådgivare längs vägen.

Vilket värde tillför develoq min verksamhet om vi inte har för avsikt att ISO-certifiera oss?

Många kunder anlitar oss för att få hjälp att skapa en struktur som gör verksamheten starkare och effektivare i tillväxt och minskar risken att lönsamheten sjunker i takt med att verksamheten växer. En tydlig struktur minskar också risken att begränsas av flaskhalsar i intern resursfördelning och sämre kvalitet, orsakat av för snabb tillväxt. Den tydliga strukturen hindrar också en exponentiell och, i vissa fall, okontrollerad kostnadsökning, vilket gör att man kan växa med bibehållen lönsamhet. Ytterligare en fördel är att den tydliga strukturen förhindrar en negativ utveckling av företagskulturen, bibehåller hög medarbetarnöjdhet och gör att medarbetarna stannar kvar i verksamheten i större utsträckning.

Vad gör en ISO-Konsult?

EN ISO-Konsult hjälper sina kunder att säkerställa ett framgångsrikt projekt fram till ISO-certifiering. ISO-standarderna kan upplevas som komplexa och krångliga och då hjälper en ISO-Konsult ledningen att knyta ihop den faktiska verksamheten med standardens krav och skapa ett effektivt ledningssystem som skapar verklig nytta och förbättrar såväl konkurrenskraft som lönsamhet.

En ISO-Konsult fungerar också som stöd till en verksamhet som redan är ISO-certifierad men som önskar löpande specialiststöd, för att upprätthålla en hög nivå i sitt kvalitets- och miljöarbete.

Vad är ett ledningssystem?

Ett kvalitetsledningssystem är en samling dokumenterade policys, förfaranden, ansvarsbeskrivningar som organiserats in i ett strukturerat system av processer som skall stödja en verksamhet i att uppnå satta mål. Syftet är att hjälpa organisationen att leva upp till kundkraven och överträffa kundernas förväntningar.

Ett ledningssystem kan också beskrivas som en organisations policy, mål och mätkriterier samt arbetet med att nå målen. Det är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ett miljöledningssystem syftar till att minska verksamhetens miljöpåverkan och ett kvalitetsledningssystem syftar till att säkerställa och öka verksamhetens kund- och intressentnytta.

Ett arbetsmiljöledningssystem syftar till att säkra arbetsmiljöarbetet.

Det verkliga ledningssystemet är de personer och den kompetens som människorna i organisationen besitter. Men också de lokaler, den materiel (t.ex. datorer), de beslutsvägar och de val som människor i organisationen gör. En springande punkt för varje företag och organisation är att ha den kompetens som erfordras för verksamheten. Ett ledningssystem gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

I ledningssystemet ingår att fastställa vad god kvalitet är för verksamheten. Att fastställa och tydliggöra kvalitetsmål gör det enklare för medarbetare att uppnå god kvalitet i verksamheten. Kvalitetsmålen beskriver vad som behöver uppnås för att säkerställa god kvalitet inom verksamheterna.

Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till skador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten, enligt såväl kunders förväntningar som lagar och andra föreskrifter, kan förebyggas.

Vad är ISO?

1946 möttes representanter för 25 länder för att koordinera och likställa industristandarder. ISO som organisation skapades 1947. ISO är latin för ”jämlik”. ISO har publicerat nästan 20 000 standarder som täcker nästan alla olika aspekter av teknologi, tillverkning och tjänster. ISO har representanter från 165 länder och 150 personer arbetar heltid på huvudkontoret i Geneve.

Vad är ISO 9001?

Alla företag har ett ledningssystem. ISO är en metod att strukturera sitt ledningssystem. ISO 9001, som är den vanligaste standarden, används av nästan 5 000 företag i Sverige och över en miljon företag i världen. Med hjälp av feedback från certifierade företag runt om i världen utvecklas standarden för att bli bättre och bättre.

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av kvalitetsledning, d.v.s. styrning av kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar.

Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag.

Det finns företag som bara gör affärer med företag som har ett ledningssystem. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, men också inom offentlig och ideell verksamhet.

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.
Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.
Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Varför skall jag ISO-certifiera verksamheten?

Ett ISO-certifikat fungerar ungefär som ett intyg på att verksamheten lever upp till alla krav kopplade till en viss standard. Många företag har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö och ett därtillkopplat certifikat. Certifikatet intygar att verksamheten lever upp till alla krav i de repektive standarderna. Det gör att verksamhetens kunder kan förlita sig på att en specifik leverantör håller en viss kvalitetsnivå eller vidtar åtgärder för att minska negativ miljöpåverken. Det underlättar för en kund genom att kunden själv inte behöver göra detaljerade kontroller av t ex en ny leverantör. Ofta kräver idag kunder att verksamhetens leverantörer är ISO-certifierade.

Hur går det till att bli ISO-certifierad?

Steg ett är att kontrollera vad som krävs för att kunna certifiera verksamheten enligt en eller flera ISO-standarder, en s.k. GAP-analys. Därefter startas ett projekt som handlar om att stänga ”gapet” mellan ett nuläge och den nivå som krävs för att kunna bli certifierad.

Scroll to Top