ATT CERTIFIERA VERKSAMHETEN ENLIGT ISO 9001 OCH 14001 KAN BLI ETT KRÄVANDE PROJEKT

Här beskriver vi hur vi kan hjälpa er i arbetet fram till certifiering

ISO-certifiering steg för steg

När vi hjälper ett företag att ISO-Certifiera verksamheten utifrån ISO-standarderna 9001 och/eller 14001 samt 45001, börjar vi med en GAP-analys där vi identifierar vad som saknas för att kunna ISO-certifieras.

När vi identifierat vad som behöver göras sätter vi upp en projektplan, som beskriver vad som behöver göras, delprojekt för delprojekt, och hur vi skall genomföra dem.

Vi träffas löpande och går igenom vad som skall göras, utbildar och genomför tillsammans med er. Varje gång vi ses går vi igenom var vi står i projektet, vad som gjorts och planerar sedan för tiden intill nästa möte.

Vi tillhandahåller förslag på arbetsmetoder gällande t.ex. omvärldsanalys, risk- och möjlighetsanalys, målformulering, processkartläggning, kompetenskartläggning, ansvarsfördelning, intern och extern kommunikation, informationsinsamling, osv.

Vi tillhandahåller också ett antal förslag på hur ni kan lägga upp rutiner för ledning och styrning, t.ex målformulering, ständig förbättring, systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskyddsarbete, kemikaliehantering, systematiskt miljöarbete, Introduktion ny medarbetare, medarbetarsamtal osv.

Hur arbetsintensivt det blir för er som kund beror på hur stort ”gap” vi identifierat inledningsvis. Vi följer och stöder er hela vägen.

När vi tillsammans bedömer att vi är klara med införande och dokumenterande av processer, arbetssätt och rutiner genomför vi en internrevision.

Internrevisionen syftar till att säkerställa att all dokumentation finns på plats, att organisationen och medarbetarna agerar enligt beskrivna rutiner och processer samt att medarbetarna har den medvetenhet om ledningssystemet och verksamheten som krävs för att skapa högsta möjliga effektivitet och delaktighet i kvalitets- och miljöarbetet.

Sista steget är s.k. externrevision eller tredjeapartsrevision. Då kommer en eller flera revisorer från ett ackrediterat revisionsföretag och kontrollerar att ert ledningssystem uppfyller alla krav enligt standarderna. Beroende på storleken på ert bolag tar revisionen olika antal dagar i anspråk.

Om revisorn identifierar en eller flera avvikelser skall dessa åtgärdas inom ett visst tidsintervall. När ni blivit godkända efter revision utfärdas ert certifikat.

Efter godkänd revision och utfärdat certifikat jobbar vi ofta vidare med verksamheten, som externt stöd i upprätthållandet av ett effektivt ledningssystem.

Scroll to Top